www.vidyeshabhandara.org  https://www.facebook.com/surottamateertha

Sri Bhagavathashrama, Girinagar 2nd Phase Bangalore 560 085, Ph: 080 26721527, 26791236 

Upcoming Events:

1st Nov 2014 - Mahabharatha Tatparya Nirnaya Patha ,Place:Bhagavatha Ashrama, Time 8.30 AM. Watch Live
​​2nov 2014 - Mahabharatha Tatparya Nirnaya Patha ,Place:Bhagavatha Ashrama, Time 8.30 AM. Watch Live

Sri Bhandarakeri Matha, Udupi

Copyright © Sudhindra Rao